مدیر عامل پدیده شاندیز

انتقاد از عملکرد مدیر عامل پدیده شاندیز

تغییر عملکرد مدیر عامل پدیده شاندیز مشهود است. ایشان از ابتدای ورود به پروژه پدیده تا کنون ۱۸۰ درجه تغییر رویه داده اند یک بنگاه تجاری در راس پست های مدیریتی خود چندین عنوان مهم دارد از جمله : مدیر خواندن ادامه