کفاره روزه به چه کسانی میتوان داد؟ کفاره 97 - کفاره سید - کفاره عمد و غیر عمد

کفاره روزه به چه کسانی میتوان داد؟ کفاره ۹۷ – کفاره سید – کفاره عمد و غیر عمد

کفاره روزه به چه کسانی تعلق میگیرد ؟ کفاره مربوط به روزه را باید به مصرف خوراک فقیری رسانید که واجب النفقه کفاره دهنده نباشد.[۱] فقیر کیست ؟ و فقیر، کسى است که مخارج سال خود و کسانى که عهده‌دار خواندن ادامه