شرکت روی زنگان - صنعت روی زنگان

شرکت روی زنگان – صنعت روی زنگان

شرکت روی زنگان – تحلیل صنعت روی زنگان تحلیل فاندامنتال شرکت روی زنگان ” نماد : زنگان “ شرکت روی زنگان با سرمایه ۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال در بازار فرابورس فعال میباشد.این شرکت چندین مزیت نسبت به شرکت های روی در خواندن ادامه