گروه فن آوا : گنجینه گروه رایانه

گروه فن آوا : گنجینه گروه رایانه

نیم نگاهی به گروه فن آوا گنجینه گروه رایانه گروه فن آوا (فن آوا) – بازار عادی پایه فرابورس خبرهایی که از قراردادها و پروژه ها و مناقصات گروه فن آوا در دو ماهه گذشته منتشر شده است اگر در خواندن ادامه