سردرد

سردرد – صداع

انواع سردرد ( صداع ) از نگاه طب سنتی ایرانی اسلامی عارضه صداع ( سردرد ) یا علل برونى دارد و یا علل مزاجى، علل برونى مى تواند از اصابت شیئى به سر، سقوط از بلندى، لذت برى زیاد از خواندن ادامه