مرد هراسی

موضوع مرد هراسی ملعبه ای در رسانه های اجتماعی

مرد هراسی مرد هراسی عنوان مقاله ایست که در ادامه با نقل یک مطلب که در فضای مجازی پخش شده است آن را شروع خواهیم کرد و در ادامه به بیان نظراتمان در ارتباط با مقاصد نویسنده ی این متن خواندن ادامه