الگوی هارمونیک Nen Star

الگوی هارمونیک Nen Star

الگوی هارمونیک Nen Star – معرفی pattern Bullish Nen Star الگوی هارمونیک Nen Star صعودی در این الگونقاط X، A، B وC بایستی پیوت ماژور بوده و نسبت های فیبوناچی زیر بین آنها برقرار باشد: – پیوت B بایستی در خواندن ادامه