طراحی وب سایت مدیر ناب

طراحی وب سایت مدیر ناب

جزئیات طراحی وب سایت مدیر ناب طراحی وب سایت مدیر ناب تقدیمی به جناب آقای دکتر مهدی تقوایی مدیر گروه رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور بوده است، این وب سایت بر اساس نیازمندی های یک استاد دانشگاه برنامه ریزی خواندن ادامه