مصرف کنندگان الکل درصورتی‌که تمایلی به قطع ندارند چه کنند ؟