سه چیز است که بنده را به خشنودی خدا می رساند :

نمایش یک نتیجه