این تعریف از فرهنگ به منزله ی معرفت، روی روش تحقیق و توصیف فرهنگ تاثیر می گذارد؟

نمایش یک نتیجه