امام در بخشي از نامه عارفانه به خانم فاطمه طباطبايي مي فرمايند:

نمایش یک نتیجه