اطلاعات محرمانه از دو راه بر قیمت ها تاثیر میگذارند