آیا زمینه¬ ای فرهنگی ،همان شرایط اجتماعی هستند؟

نمایش یک نتیجه