آنچه قرآن کریم برای تغییر تلقّی انسان و بینش آدمی آورده است عبارتند از :

نمایش یک نتیجه