نماد و نام کامل شرکت های بورسی و فرابورسی

فهرست
  برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید
  نماد و نام کامل شرکت های بورسی و فرابورسی
  نماد نام کامل
  فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
  سبزوا سیمان لار سبزوار
  لپیام گسترش صنایع پیام
  حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
  بهپاک صنعتی بهپاک
  ذرت۹۵۱۰-۱۹ ذرت ۹۵۱۰ انبارنوردانه تیران
  وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
  غدام خوراک‌  دام‌ پارس‌
  خصدرا صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
  وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌
  غدشت دشت‌ مرغاب‌
  خزامیا زامیاد
  وتوصا سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
  اتکایح ح . بیمه اتکایی ایرانیان
  وایران لیزینگ ایرانیان
  شستان پتروشیمی گلستان
  کدما معدنی‌ دماوند
  تکنو تکنوتار
  سکرد۹۸ مشارکت سیمان کردستان۹۸۰۲۱۹
  حتاید تایدواترخاورمیانه
  رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو
  ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
  مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
  سشرقح ح . سیمان‌ شرق‌
  دلر داروسازی‌ اکسیر
  سخاش سیمان‌خاش‌
  سفانو سیمان فارس نو
  ساراب سیمان‌ داراب‌
  کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
  سفارود کارخانه فارسیت درود
  فخاس فولاد خراسان
  خپویش سازه‌ پویش‌
  کاما باما
  تسه۹۵۰۳ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۵
  زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
  تسه۹۴۱۲ امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه۹۴
  لپارس پارس‌ الکتریک‌
  تسه۹۳۰۷ امتیازتسهیلات مسکن مهرماه۹۳
  غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق
  حریل ریل پردازسیر
  ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
  غمهرا تولیدی‌مهرام‌
  آریان سرمایه گذاری پارس آریان
  وملت سرمایه‌گذاری‌ملت‌
  فاهوازح ح. نورد و لوله اهواز
  سشمال سیمان‌ شمال‌
  گندم۹۷۰۷ مرابحه گندم ۹۷۰۷
  وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌
  پکویر کویر تایر
  ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
  وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی
  تسه۹۵۰۵ امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه۹۵
  خمحور تولیدمحورخودرو
  ثاصفا شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌
  ممسنی پتروشیمی ممسنی
  قم۹۷۱ شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان
  واعتبارح ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران
  بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج
  عپردیس۱ سلف اوره پتروشیمی پردیس۱
  شاراک پتروشیمی شازند
  خفناور مهندسی صنعتی روان فن آور
  شپنا پالایش نفت اصفهان
  حکمت بانک حکمت  ایرانیان
  ماهان۹۹ اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
  بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
  پکرمانح ح . گروه‌ صنعتی‌ بارز
  فملیح ح . ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
  تسه۹۵۰۶ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۵
  دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌
  کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
  فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌
  اخزا۹ اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۶۱۳
  عپیویسی۲ ۲اوراق سلف استاندارد پی وی سی
  ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان
  ذرت۹۵۱۰-۱۴ ذرت تحویل ۹۵۱۰ انباربهاردانه
  پارسیان بیمه پارسیان
  وپاسار بانک  پاسارگاد
  گردش۹۵۲ گواهی سپرده عام گردشگری۹۵۱۲۱۵
  کپارس کاشی‌ پارس‌
  وشمال س. چشم انداز توسعه شمال
  مراز۱ مشارکت شیراز سه ماهه ۲۰ درصد
  تسه۹۳۰۶ امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه۹۳
  زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
  پسهند صنایع‌ لاستیکی‌  سهند
  لوتوس۹۹ اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷
  سصفها سیمان‌اصفهان‌
  صغرب ص.س.زمین وساختمان مسکن شمالغرب
  گردش۹۵ گواهی سپرده عام گردشگری۹۵۱۲۰۱
  وسکاب سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
  کهرام تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌
  ترازوی هوشمند۴ ترازوی رژیمی هوشمند
  تبریز۹۷ مشارکت قطار شهری تبریز۹۷۱۲۱۸
  ولملت واسپاری ملت
  اطلس صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام
  دسینا داروسازی‌ سینا
  شپاکسا پاکسان‌
  وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
  تسه۹۳۰۴ امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه۹۳
  سرود سیمان‌شاهرود
  وملل شرکت اعتباری ملل
  خصدرا۲ صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
  شپدیس۲ پتروشیمی پردیس
  زنجان صنایع پتروشیمی زنجان
  چکاپا گروه  صنایع کاغذ پارس
  داسوه داروسازی‌ اسوه‌
  پخش پخش البرز
  خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
  ثقزوی شرکت عمران و سازندگی قزوین
  سصوفی سیمان‌ صوفیان‌
  زاگرس پتروشیمی زاگرس
  تسه۹۴۱۱ امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه۹۴
  کساوهح ح . صنایع‌ کاشی‌ وسرامیک‌ سینا
  ملت بیمه ملت
  وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
  شنفت نفت‌ پارس‌
  سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز
  مشهد۶۱۲ مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸%
  قهکمت قندهکمتان‌
  سیلام سیمان‌ ایلام‌
  فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد
  پردیس سرمایه گذاری پردیس
  صشرق۹۹ مرابحه سیمان شرق ۹۹۰۱۰۹
  سکرما سیمان‌ کرمان‌
  سفارس سیمان فارس و خوزستان
  ثعمرا عمران و توسعه شاهد
  تمحرکه ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌
  ساروم سیمان‌ارومیه‌
  نارون ص. س. زمین وساختمان مسکن نارون
  حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام
  کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
  بمیلا توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد
  صمپنا۲ اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
  ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند
  اخزا۷ اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۰۲
  شاملا معدنی‌ املاح‌  ایران‌
  غبهنوش بهنوش‌ ایران‌
  تسه۹۵۰۴ امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه ۹۵
  واحیا م .صنایع و معادن احیاء سپاهان
  خمهر مهرکام‌پارس‌
  وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
  آ س پ آ.س.پ
  ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
  خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌
  مصفا۹۷۱۲ مشارکت شهرداری اصفهان۳ماهه ۱۸%
  آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس
  ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
  فمراد آلومراد
  کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
  وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌
  دتولید داروسازی تولید دارو
  کالا۴ سایر اشخاص بورس کالای ایران
  شصفها پتروشیمی‌ اصفهان‌
  تسه۹۳۰۸ امتیازتسهیلات مسکن آبانماه۹۳
  غپینو پارس‌ مینو
  سکه۹۷۱۲-۰۱ سکه تمام بهار آزادی تحویل۱روزه
  کرج۹۷ شهرداری کرج ۱۳۹۴
  تسه۹۴۰۲ امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۴
  خراسان شرکت پتروشیمی خراسان
  ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
  گلگهر۱ اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰%
  اخزا۵ اسناد خزانه اسلامی۹۵۰۹۰۹
  تایرا تراکتورسازی‌ایران‌
  فالوم آلومتک‌
  کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
  وآفری بیمه کارآفرین
  عذوب۱ سلف تیرآهن۱۴ ذوب آهن مرحله اول
  صبصیر اوراق اجاره قائدبصیر ۳ماهه ۲۰%
  دکیمی کیمیدارو
  سجام مجتمع سیمان غرب آسیا
  کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور
  بنیرو نیروترانس‌
  عشیراز۱ سلف اوره پتروشیمی شیراز۱
  کسرام پارس‌ سرام‌
  شپدیس پتروشیمی پردیس
  اخزا۸ اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۲۳
  فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌
  ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران
  فسدید لوله‌وتجهیزات‌ سدید
  اتکامح ح. شرکت بیمه اتکایی امین
  هپریس۵۱۱ اختیار ف. سرمایه گذاری پردیس
  مپارس۷۱۲ مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱%
  مراز۲ اوراق مشارکت شهرداری شیراز۱۳۹۲
  بموتو موتوژن‌
  مسینا۹۶۴ مشارکت سینا دارو،سه ماهه ۲۰%
  ثاژن سخت‌ آژند
  درازک دارویی‌ رازک‌
  حتوکا حمل‌ونقل‌توکا
  کوثر بیمه کوثر
  غگل گلوکوزان‌
  بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی
  شبهرن نفت‌ بهران‌
  کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
  رایان۵۱۲ گواهی سپرد رایان سایپا۳ماهه۲۲%
  اخابر مخابرات ایران
  آتیمس صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس
  ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
  کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس
  خودکفا اقتصادی و خودکفایی آزادگان
  ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر
  شنفتح ح . نفت‌ پارس‌
  پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز
  دکوثر داروسازی‌ کوثر
  پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان
  قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
  کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌
  چافست افست‌
  میدکو هلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه
  پدرخش درخشان‌ تهران‌
  کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
  تسه۹۵۰۲ امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۵
  وآرین شرکت توسعه اقتصادی آرین
  چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
  غالبر لبنیات‌کالبر
  کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
  وهور مدیریت انرژی امید  تابان هور
  فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس
  پارس۹۶۰۷۲ گواهی سپرده عام پارسیان۹۶۰۷۰۳
  فلامی لامیران‌
  ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
  تسه۹۳۰۵ امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه۹۳
  وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌
  صایتل۲ اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد
  دیرانح ح . ‌ایران‌دارو
  کساپاح ح . سایپاشیشه‌
  وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
  صمگا مرابحه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد
  ذرت۹۵۱۰-۰۵ ذرت دانه ای تحویل۹۵۱۰انبارصفری
  خبهمن گروه‌بهمن‌
  صخابر اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
  سشرق سیمان‌ شرق‌
  سدشت صنایع سیمان دشتستان
  تسه۹۵۰۷ امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۵
  شکربن کربن‌ ایران‌
  قم۹۷۳ شهرداری قم۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
  کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران
  مبین پتروشیمی مبین
  رکیش کارت اعتباری ایران کیش
  قجام فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌
  حخزر کشتیرانی دریای خزر
  کساپا سایپاشیشه‌
  وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
  کاسپین داروسازی کاسپین تامین
  غسالم سالمین‌
  تسه۹۳۱۲ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۳
  کروی۲ توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
  الماس صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام
  حفاری حفاری شمال
  فخوز فولاد  خوزستان
  کسعدی کاشی‌ سعدی‌
  دلقما دارویی‌ لقمان‌
  پلوله گازلوله‌
  ومدکو۱ مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد
  تسه۹۴۰۹ امتیازتسهیلات مسکن آذرماه ۹۴
  سهرمز سیمان‌هرمزگان‌
  تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین
  ما بیمه  ما
  نمرینو ایران‌ مرینوس‌
  آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر
  صایتل۹۰۲ صکوک اجاره رایتل  ماهانه ۲۱ %
  قشرین قند شیرین‌ خراسان‌
  لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌
  تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌
  فجام جام‌دارو
  ستران سیمان‌ تهران‌
  ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌
  شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا
  غگرجی بیسکویت‌  گرجی‌
  غصینو صنعتی مینو
  خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو
  کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌
  جم پتروشیمی جم
  سبهان سیمان‌ بهبهان‌
  اخزا۶ اسناد خزانه اسلامی۹۵۱۲۲۵
  کلوند کاشی‌ الوند
  خزر فنرسازی‌زر
  ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌
  دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
  تسه۹۴۰۶ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور۹۴
  دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
  شراز پالایش نفت شیراز
  خچرخش چرخشگر
  سمازن سیمان‌مازندران‌
  آگاس صندوق س. هستی بخش آگاه
  صامیا اجاره پتروامیدآسیا۳ماهه۲۰درصد
  ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
  غپاک لبنیات‌ پاک‌
  قنقش قندنقش‌جهان‌
  تجار گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
  دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌
  پارس۹۶۰۷ گواهی سپرده عام پارسیان۹۶۰۷۰۳
  فاما صنعتی‌ آما
  ساربیل سیمان آرتا اردبیل
  شپاس نفت پاسارگاد
  شبندر پالایش نفت بندرعباس
  حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
  فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
  سپاها سیمان‌سپاهان‌
  کگل معدنی و صنعتی گل گهر
  شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران
  مشیر۹۷۱۱ مشارکت شهرداری شیراز،۳ماهه۲۱%
  آسام صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط
  سرچشمه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
  اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
  تکشا۲ گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
  سنوین سرمایه گذاری اقتصاد نوین
  بنو بیمه تجارت نو (۵۰% پرداخت شده)
  وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
  سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
  توریل توکاریل
  وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا
  قشهد شهد
  تسه۹۳۱۰ امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه۹۳
  خدیزل بهمن  دیزل
  سامان بانک سامان
  شپمچا پارس‌ پامچال‌
  کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه
  فاذر صنایع‌ آذرآب‌
  شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان
  شیراز پتروشیمی‌شیراز
  آرمان بیمه آرمان
  شلعاب لعابیران‌
  انرژی۳ سایر اشخاص بورس انرژی
  ثفارسح ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌
  وصندوقح ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
  خمحرکه نیرو محرکه‌
  سپاس صندوق س. پاداش سهامداری توسعه۱
  نیرو نیرو سرمایه
  اتکای بیمه اتکایی ایرانیان
  جوپار۹۹ اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
  بمپنا تولید برق عسلویه  مپنا
  صکاوه۷۰۶ صکوک فولادکاوه کیش،سه ماهه۲۰%
  صچاد اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
  مشهد۹۷۲ شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
  نوین بیمه نوین
  قصفها قنداصفهان‌
  رانفور خدمات‌انفورماتیک‌
  فولاژ فولاد آلیاژی ایران
  صدانا اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
  وکوثر شرکت اعتباری  کوثر مرکزی
  رتاپ تجارت الکترونیک  پارسیان
  سفار سیمان‌فارس‌
  سهگمت سیمان‌هگمتان‌
  فجر فولاد امیرکبیرکاشان
  وشهر بانک شهر
  بساما بیمه سامان
  تلیسه دامداری تلیسه نمونه
  وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
  تسه۹۳۰۳ امتیاز تسهیلات مسکن خردادماه۹۳
  صملی۹۷۰۹ صکوک ساخت توسعه ملی۳ ماهه ۲۳%
  پتایر ایران‌ تایر
  خاذین سایپاآذین‌
  خپارس پارس‌ خودرو
  غبشهر صنعتی‌ بهشهر
  عگندم اوراق سلف موازی استاندارد گندم
  کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
  تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌
  کبافق معادن‌ بافق‌
  وسبحان سرمایه گذاری سبحان
  قمرو قند مرودشت‌
  مشهد۹۶۱۲ مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
  دسبحا گروه دارویی سبحان
  فزرین زرین معدن آسیا
  شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
  مسبز۹۷۱۱ مشارکت شهرداری سبزوار،۳ماهه۲۱%
  وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
  تسه۹۴۰۷ امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه ۹۴
  ودی بیمه  دی
  مشهد۹۷۱ مشارکت شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان
  شرانل نفت ایرانول
  شگل گلتاش‌
  فاهواز نورد و لوله اهواز
  قثابت قند ثابت‌ خراسان‌
  ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا
  صایند صندوق س. گنجینه آینده روشن
  ذرت۹۵۱۰-۰۲ ذرت دانه ای تحویل۹۵۱۰زرین دانه
  خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد
  بفجر پتروشیمی فجر
  فولاد فولاد مبارکه اصفهان
  صکاشی اجاره کاشی پرسپولیس یزد۳ماهه۲۰
  سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
  بترانس ایران‌ ترانسفو
  اتکام شرکت بیمه اتکایی امین
  وآیند بانک  آینده
  وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
  فولاد۹۷ مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
  وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
  ونوین بانک‌اقتصادنوین‌
  وخاور بانک خاورمیانه
  دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی
  بسویچ پارس‌سویچ‌
  واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران
  وکار بانک‌ کارآفرین‌
  وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
  اخزا۱۰ اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۷۰۳
  ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ
  مغرب۹۷۱۲ مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱%
  دانا بیمه دانا
  غنوش نوش‌ مازندران‌
  فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
  ذرت۹۵۱۰-۱۱ ذرت تحویل ۹۵۱۰ انبارکامیارذرت
  شبریز پالایش نفت تبریز
  خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
  دعبید لابراتوارداروسازی‌  دکترعبیدی‌
  شسپا نفت سپاهان
  تسه۹۴۰۵ امتیاز تسهیلات مسکن مرداد۹۴
  کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر
  وقوام بانک قوامین
  تسه۹۴۰۴ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۴
  وانصار بانک انصار
  دامین داروسازی‌ امین‌
  ختور رادیاتور ایران‌
  کمنگنز معادن‌منگنزایران‌
  لازما کارخانه های صنعتی آزمایش
  ثپردیسح ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس
  صایان۱۲ اجاره رایان سه ماهه ۲۰ درصد
  کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار
  قم۹۷۲ شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
  کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان
  آسیا بیمه آسیا
  اخزا۹۲ اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۶۱۳
  شتران پالایش نفت تهران
  تسه۹۳۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه ۹۳
  رهن۹۷۰۴ اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
  بپاس بیمه پاسارگاد
  سغرب سیمان‌غرب‌
  وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
  دزفول %مشارکت قائم دزفول سه ماهه ۲۰
  عگلسانت۲ اوراق سلف کنستانتره سنگ آهن
  افرا افرانت
  غمارگ مارگارین‌
  عگلسانت سلف کنستانتره سنگ آهن گل گهر
  مارون پتروشیمی مارون
  عسپاها سلف استاندارد سیمان سپاهان
  وارس سرمایه گذاری ارس صبا
  ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس
  سصفها۲ سیمان‌اصفهان‌
  فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
  فروس فروسیلیس‌ ایران‌
  تپکو تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو
  وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
  فن آوا گروه فن آوا
  آپ آسان پرداخت پرشین
  صخابر۲ اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
  لسرما سرما آفرین‌
  سخواف سیمان مجد خواف
  اجاد۱ اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
  فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌
  شلرد کود شیمیایی اوره لردگان
  دفارا داروسازی‌ فارابی‌
  شکبیر پتروشیمی امیرکبیر
  وکادو تکادو
  قلرست قند لرستان‌
  کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
  خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌
  وصنعت سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌
  کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌
  پلاسک پلاسکوکار
  فنوال نورد آلومینیوم‌
  مصفها۷۱۲ مشارکت شهرداری اصفهان،۳ماهه۲۱%
  والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
  سمتاز سیمان ممتازان کرمان
  تسه۹۵۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۵
  ومدکو۲ اوراق مشارکت میدکو ماهانه %۲۰
  ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌
  ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع
  وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
  امید۹۹ مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
  سخنم صندوق.س.سپهرخبرگان نفت
  ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران
  غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌
  ولساپاح ح . لیزینگ رایان‌ سایپا
  پرشیا اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
  نبروج نساجی‌ بروجرد
  شاوان پالایش نفت لاوان
  دالبر البرزدارو
  رایان مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲%
  حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  سقاین سیمان‌ قائن‌
  مشهد۹۷۳ شهرداری مشهد۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
  دابور داروسازی‌ ابوریحان‌
  ذرت۹۵۱۰-۱۳ ذرت دانه تحویل۹۵۱۰انبار بهرامی
  تهران۸۱۲ مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه۱۸%
  تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
  تسه۹۴۱۰ امتیازتسهیلات مسکن دی ماه۹۴
  ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو
  پاکشو گروه صنعتی پاکشو
  کگلح ح . معدنی و صنعتی گل گهر
  بالبر کابل‌ البرز
  کی بی سی شرکت کی بی سی
  نسیم ص.س.زمین و ساختمان نسیم
  تسه۹۴۰۳ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۴
  کی بی سیح ح. شرکت کی بی سی
  لابسا آبسال‌
  قنیشا قند  نیشابور
  ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد
  کقزوی شیشه‌ قزوین‌
  پاسا ایران‌یاساتایرورابر
  تسه۹۳۰۹ امتیازتسهیلات مسکن آذرماه ۹۳
  اپرداز آتیه داده پرداز
  خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌
  ساینا صنایع بهداشتی ساینا
  سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان
  تهران۸۱۱ مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه۲۱%
  غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان
  گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
  کاردان صندوق س تجارت شاخص کاردان سهام
  شفن پتروشیمی فناوران
  منفت۹۸۱۰ مشارکت س.ص.کارکنان نفت۳ماهه۲۱%
  ذرت۹۵۱۰-۰۸ ذرت تحویل ۹۵۱۰ دانیال بیستون
  سکرد سیمان کردستان
  تسه۹۴۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۴
  لخزر پارس‌ خزر
  کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
  صپارس اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد
  فاذر۲ صنایع‌ آذرآب‌
  خودرو ایران‌ خودرو
  مداران داده‌پردازی‌ایران‌
  فیروزه صندوق شاخص۳۰ شرکت فیروزه- سهام
  تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران‌
  دماوند تولید نیروی برق دماوند
  سبجنو سیمان‌ بجنورد
  ثامان سامان‌ گستراصفهان‌
  آساس صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام
  فاسمین کالسیمین‌
  فباهنر مس‌ شهیدباهنر
  اعتماد صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
  صدانا۹۸ اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
  زنگان صنعت روی زنگان
  کهمدا شیشه‌ همدان‌
  سخزر سیمان‌ خزر
  سکردح ح . سیمان کردستان
  کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
  شوش هنکل‌ پاک‌ وش‌
  شفارا پتروشیمی‌فارابی‌
  دارو کارخانجات‌داروپخش‌
  وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر
  صنوین صندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط
  فپنتا سپنتا
  همراه شرکت ارتباطات سیار ایران
  ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
  کاریس صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام
  دیران ایران‌دارو
  پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان
  بشهاب لامپ‌  پارس‌ شهاب‌
  صبوتا اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد
  صگستر۹۶۳ صکوک بناگسترکرانه،سه ماهه۲۱%
  بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد
  البرز بیمه البرز
  ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
  دپارس پارس‌ دارو
  مشیر۶۱۲ مشارکت شهرداری شیراز،۳ ماهه۲۰%
  پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر
  صایان۱ اجاره رایان سه ماهه ۲۰ درصد
  شخارک پتروشیمی‌ خارک‌
  دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک
  تسه۹۴۰۸ امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه ۹۴
  ومهر بانک مهر اقتصاد
  ثروتم صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

  2 دیدگاه دربارهٔ «نماد و نام کامل شرکت های بورسی و فرابورسی»

  1. ناصر سعیدزاده

   با عرض سلام و خسته نباشید ممنون زحمت کشیدید ولی نرم افزار جامعی نیست که بتوان اطلاعات کامل را ازش استخراج کنی بحرحال تشکر از زحمات شما

  دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  اشتراک گذاری این مقاله

  اشتراک گذاری در facebook
  اشتراک گذاری در google
  اشتراک گذاری در twitter
  اشتراک گذاری در linkedin
  اشتراک گذاری در whatsapp

  اطلاعات مقاله

  کسب درآمد از اینترنت

  کسب درآمد از اینترنت با پاورپوینت

  کسب درآمد از اینترنت به صورت دائمی

  اگر آشنایی و مهارت کار با پاورپوینت را دارید این فرصت را از دست ندهید

  چه به صورت تمام وقت و چه به صورت پاره وقت ، کاملا منعطف اما تضمینی

  کافی است به لینک زیر مراجعه و همین امروز استارت کار خود را بزنید…

   کسب درآمد از اینترنت با پاورپوینت

  خرید پاورپوینت از شما

  خرید پاورپوینت از شما - پاورپوینت‌ های خود را بفروشید
  پاورپوینت های شما را خریداریم…

  فروش پاورپوینت های شما یکی از روش‌های درآمدزایی از فایل هایی است که زمانی ساخته‌اید و از آنها استفاده کرده اید.

  حالا می توانید از زحمتی که کشیده اید ، کسب درآمد کنید…

  جهت فروش پاورپوینت های خود به ما کافی است به لینک زیر مراجعه کنید…

  خرید پاورپوینت از شما

  فرصت خرید ویژه و مطمئن

  خرید ویژه پاورپوینت  

  پرداخت امن

  با توجه به اخذ SSL و تایید درگاه های پرداخت متصل به فروشگاه داده پردازان مدرن از جانب سیستم شاپرک، پرداخت امن را تجربه کنید.

   

  بازگشت بدون قید و شرط

  بازگشت بدون قید و شرط وجه پرداختی در صورتی که به هر دلیل فایل پاورپوینت به دست شما نرسد و یا موفق به دریافت آن نشوید، ما موظفیم تا حصول اطمینان از دریافت فایل خریداری شده در کنار شما باشیم…

   

  پشتیبانی فعال

  قبل ، در حین و پس از خرید ، در صورت نیاز به هر گونه پشتیبانی و راهنمایی با شماره تماس های اعلام شده در (تماس با ما) در کنار شما هستیم…

  عضویت در خبرنامه فروشگاه

  منتظر شگفتی های ما باشید…

  سری به این مطالب هم بزنید ...

  رشته های مهندسی

  رشته های مهندسی – تمام رشته ها + 10 رشته پر طرفدار مهندسی

  در این مقاله با معرفی انواع رشته های مهندسی با ما همراه باشید… در این صفحه سعی شده است لیستی از رشته های دانشگاهی گردآوری شود …

  ادامه مطلب

  مدیریت تب های محصولات ووکامرس در قالب وردپرسی

  حذف عنوان توضیحات در محتوای تب هنگامی که شما به صفحه محصول مراجعه می‌کنید، یک توضیح طولانی برای محصول را ندارید. در مقابل ممکن است …

  ادامه مطلب
  زمان پخش برنامه های نوروز ۱۴۰۰

  زمان پخش برنامه های نوروز ۱۴۰۰

  زمان پخش برنامه های نوروز ۱۴۰۰ – سریال های نوروز 1400 – ساعت پخش سریال های نوروز 1400 – تاریخ پخش سریال های نوروز ۱۴۰۰ …

  ادامه مطلب
  لوگو داده پردازان مدرن - پاورپوینت درجه یک

  پاورپوینت درجه یک : 1PPT.ir معرفی ، محصولات ، فروش

  پاورپوینت درجه یک : 1PPT.ir معرفی ، محصولات ، فروش داده پردازان مدرن مجموعه داده پردازان مدرن در سال 1398 تصمیم به راه اندازی فروشگاه …

  ادامه مطلب
  تکه شدن کلمات در پاورپوینت و ورد - شکسته شدن کلمات در پایان خط

  تکه شدن کلمات در پاورپوینت و ورد – شکسته شدن کلمات در پایان خط

  تکه شدن کلمات در پاورپوینت و ورد – شکسته شدن کلمات در پایان خط رفع مشکل شکسته شدن کلمات در انتهای خطوط متن پاورپوینت و …

  ادامه مطلب
  افزونه حذف تصاویر اضافی در وردپس

  افزونه حذف تصاویر اضافی در وردپس

  افزونه حذف تصاویر اضافی در وردپس پاک کردن سایز های اضافی تصاویر در وردپرس یکی از مشکلات وردپرس ایجاد فایل های کپی با سایزهای مختلف …

  ادامه مطلب
  شماره گذاری صفحات اول پایان نامه با حروف ابجد

  شماره گذاری صفحات اول پایان نامه با حروف ابجد

  شماره گذاری صفحات اول پایان نامه با حروف ابجد چگونه در یک سند word ،دو نوع شماره گذاری برای صفحات داشته باشیم؟ در اکثر پایان …

  ادامه مطلب
  گرایش های رشته مدیریت بازرگانی در دکتری

  گرایش های رشته مدیریت بازرگانی در دکتری

  گرایش های رشته مدیریت بازرگانی در دکتری : بر اساس دفترچه انتخاب رشته مطقع دکتری سازمان سنجش سال 1399 ، گرایش های قابل انتخاب به …

  ادامه مطلب