سوالات کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی – دکتر علی اکبر ولایتی

فهرست
  برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید
  سوالات کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی - دکتر علی اکبر ولایتی

  سوالات کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی در ادامه در ۹ بخش مختلف تهیه شده است و در انتهای هر سوال ، آدرس آن صفحه از کتاب که حاوی پاسخ است ، درج شده.

  بخش اول سوالات کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی – دکتر علی اکبر ولایتی

  ۱٫نظر خود را درمورد تعریف تمدن بیان کنید.—-

  ۲٫ارتباط فرهنگ با تمدن را از زوایای مختلف بررسی کنید.ص۲۱

  ۳٫عوامل موثر در زایش و اعتلای تمدن ها را نام ببرید.ص۲۱

  ۴٫عوامل و علل زوال و انحطاط تمدنها را نام ببرید.ص۲۲

  ۵٫دوره های تاریخ عرب را توضیح دهید.ص۲۲

  ۶٫نقش بیعت عقبه نخستین در تکوین حکومت اسلامی را بیان کنید.ص۲۳

  ۷٫ویزگیهای لازم برای تشکیل حکومت در مدینه در زمان مهاجرت پیامبر اسلام به این شهر راتوضیح دهید.ص۲۳و۲۴

  ۸٫نظر خود رادر مورد مهمترین اقدام پیامبر اسلام برای تشکیل جامعه اسلامی در مدینه بیان کنید.—-

  بخش دوم سوالات کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی – دکتر علی اکبر ولایتی

  ۱٫سیرتکامل وسایل نوشتن در صدر اسلام را توضیح دهید.ص۲۸و۲۹

  ۲٫سه نمونه از مبادی ومنابع اصلی ورود علوم عقلی به عالم اسلام را نام ببرید.ص۲۹و۳۰

  ۳٫نظر خود را در مورد نهضت ترجمه،وتاثیر آن را در تکوین علوم اسلامی بیان کنید.—-

  ۴٫نهضت ترجمه به چند دوره تقسیم می شود؟توضیح دهید.ص۳۲و۳۳

  ۵٫چهار نمونه از مراکز علمی در تمدن اسلامی را نام ببرید.ص۳۴و۳۵

  ۶٫نقش نظامیه هارا در تکوین تمدن وعلوم اسلامی به طور مشروح بررسی کنید.—-

  بخش سوم سوالات کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی – دکتر علی اکبر ولایتی

  ۱٫مهمترین دستاورد مسلمانان در دانش ریاضیات اسلامی را برشمارید.ص۳۹و۴۰

  ۲٫ضمن برشمردن نام مهمترین کتاب نجومی متعلق به بطلیموس،نقش این دانشمند در انتقال دانش ستاره شناسی به عالم اسلامی را بررسی کنید.ص۴۲و۴۳

  ۳٫دستاورد دانشمندان مسلمان در زمینه دانش مکانیک را توضیح دهید.ص۴۵و۴۶و۴۷

  ۴٫چگونگی تردید ابن سینا بر تئوری زمین مرکزی بطلیموس را بیان کنید.ص۴۳و۴۴

  ۵٫به نظر شما مهمترین دستاورد پزشکی اسلامی چیست؟—-

  ۶٫مهم ترین پژوهشگر اسلامی در زمینه کیمیا را نام ببریدونقش او در تطور وتکوین این علم را بررسی کنید.ص ۵۰ و۵۱

  ۷٫سه تن از مهمترین فلاسفه اسلامی را با ذکر آثار آنها نام ببرید.ص۵۲ و۵۳ و۵۴

  ۸٫جماعتی سری را که طی قرن چهارم هجری با اهداف فلسفی به وجود آمد نام ببرید وطبقه بندی علوم الهی را از دید آنان بررسی کنید.ص۵۴ و۵۵

  ۹٫مهمترین جنبه بررسی فلسفه در عالم اسلام چیست؟ص۵۶ و۵۷

  ۱۰٫پنج نفر از مهم ترین منطقیون عالم اسلام را نام ببرید.ص۵۷

  ۱۱٫مهم ترین نقاد منطق ارسطویی در عالم اسلام چه کسی است؟ص۵۷

  ۱۲٫اوج فعالیت فکری وعقلی در تمدن اسلامی در چه قرنی وتوسط چه کسی صورت گرفت؟ص۵۷

  ۱۳٫سه نفر از نخستین نویسندگان اسلامی در زمینه تاریخ را باذکرآنها نام ببرید.ص۵۸

  ۱۴٫در زمان استقرار دولت صفوی،چه تحولی در تاریخ نگاری رخ داد؟ص۶۰

  ۱۵٫تاریخ نگاری در ایران در دوره قاجار به چند دوره تقسیم می شود؟توضیح دهید.ص۶۰ و۶۱

  ۱۶٫دوره های تطور دانش جغرافیای اسلامی را نام برده،یکی را به اختصار توضیح دهید.ص۶۲و۶۳و۶۴

  ۱۷٫سه نمونه از آثار جفرایایی یونانی که در تمدن اسلام ترجمه شد و به عنوان منبع مورد استفاده قرار گرفت نام ببرید.ص۶۴و۶۵

  ۱۸٫علل رواج قرائتهای مختلف طی دهه های نخست پیدایی حکومت اسلامی چه بود؟ص۷۰و۷۱

  ۱۹٫نخستین کسی که قرائتها را در یک کتاب جمع آوری کرد چه کسی بود؟ص۷۱

  ۲۰٫دو نفر از مهمترین قراء قرن سوم را نام ببرید.ص۷۱

  ۲۱٫نقش شمس الدین جزری را در تطور دانش قرائت را بررسی کنید.—-

  ۲۲٫شش عنوان از مهمترین نحله ها وروشهای تفسیری در اسلام را نام برده،یکی را توضیح دهید.ص۷۳و۷۴

  ۲۳٫چهار کتاب تفسیری سده چهارم را نام ببرید.ص۷۴و۷۵

  ۲۴٫دو عنوان از تفاسیر تالیف شده طی قرن ششم هجری را نا م ببرید.ص۷۵

  ۲۵٫جامع ترین کتاب تفسیری شیعه در دوره معاصر را معرفی کنید.ص۷۵

  ۲۶٫سه نفر از محدثان ایران در دوره صفویه را نام ببرید.ص۷۶

  ۲۷٫صحاح سته اهل سنت را نام ببرید.ص۷۶

  ۲۸٫مراحل مختلف دانش علوم فقه از آغاز تاکنون را نام ببرید.ص۸۵ و۸۶ و۸۷

  ۲۹٫دوره معاصر تطور دانش فقه واصول با ظهور چه کسی آغاز می شود؟توضیح دهید.ص۸۷

  ۳۰٫پنج نفر از اصولیون مهم تاریخ اسلام را نام ببرید.ص۸۷

  ۳۱٫چگونگی تکوین وپیدایش دانش کلام در صدر اسلام را توضیح دهید.ص۸۷ و۸۸ و۸۹

  ۳۲٫تطور دانش کلام در قرن چهارم هجری را توضیح دهید.ص۸۸

  ۳۳٫معتبر ترین کتاب کلامی شهرستانی را نام ببرید.ص۸۸

  ۳۴٫نقش علامه حلی در تکوین دانش کلام در قرن هفتم را توضیح دهید.ص۸۹

  ۳۵٫چگونگی پیدایش تصوف در اسلام ونقش آن در فرهنگ وتمدن اسلامی را توضیح دهید.ص۸۹ ال ۹۸

  بخش چهارم سوالات کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی – دکتر علی اکبر ولایتی

  ۱٫مهم ترین اقدامات خلفای اسلامی طی دوره دوم استقرار حکومت اسلامی در مورد کشور داری در قلمرو عالم اسلام را توضیح دهید.ص۱۰۳ و۱۰۴

  ۲٫تطور دیوان استیفا را در عالم اسلام توضیح دهید.ص۱۰۴ و۱۰۵

  ۳٫مهمترین وظایف دیوان انشا،دیوان جیش ودیوان مظالم را نام ببرید.ص۱۰۵ و۱۰۶ و۱۰۷

  ۴٫دیدگاه خود درمورد برپایی خراج در عالم اسلام را بیان کنید.ونظامهای جانشین نظام خراج در اسلام را نام ببرید.ص۱۰۸

  ۵٫پنج نمونه از وظایف محتسب در اسلام را بنویسید.ص۱۰۹

  ۶٫بررسی کوتاهی از شکل گیری نظام حسبه در کشور های اسلامی انجام دهید.ص۱۰۹ و۱۱۰

  ۷٫آثار تالیف شده در زمینه حسبه در اسلام را دسته بندی کنید ودر هر دسته یک اثر را نام ببرید.ص۱۱۰

  بخش پنجم سوالات کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی – دکتر علی اکبر ولایتی

  ۱٫هنر اسلامی،اساس وپایه خود را از چه شیوه های هنری وام گرفته است؟ص۱۱۳

  ۲٫سه شکل عمده بناهای اسلامی را نام ببرید.ص۱۱۳ و۱۱۴

  ۳٫اصیل ترین بنای ایرانی که در ساخت بناهای پس از خود در جهان اسلام اثر داشت،کدام بود؟ص۱۱۴

  ۴٫ایرانیان در مساجد از کدام ویژگی رایج در ایران سودجستند؟ص۱۱۵ و۱۱۶

  ۵٫پس از حمله مغول وضعیت هنرهای دستی در ایران چگونه بود؟ص۱۱۷

  ۱۶٫خطوط ابداعی ایرانیان در هنر خوشنویسی چه نام دارند؟ص۱۱۷

  ۷٫چینیها بر کدامیک از هنرهای ایرانیان تاثیر بسزایی داشتند؟ص۱۱۸

  ۱۱۸٫در عصر تیموریان کدامیک از هنرهای ایرانی،به اوج شکوفایی رسید؟ص۱۱۹

  ۹٫در چه دوره ای هنر قالیبافی ایران به اوج شکوفایی وترقی رسید؟ص۱۲۱

  ۱۱۰٫چگونگی نفوذ وگسترش فرهنگ وهنر ایرانی در هند را شرح دهید.ص۱۲۲ و۲۳

  ۱۱٫موسیقی هنرمندان مسلمان از چه طریقی در اروپا گسترش یافته است؟ص۱۲۴

  ۱۲٫نام پنج موسیقی دان برجسته مسلمان وپنج کتاب معروف در زمینه موسیقی مسلمانان را پیش از دوره معاصر ذکر کنید.ص۱۲۴ و۱۲۵

  بخش ششم سوالات کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی – دکتر علی اکبر ولایتی

  ۱٫راههای انتقال تمدن اسلامی به غرب را نام ببرید.ص۱۲۹

  ۲٫نقش کشور اسپانیا در انتقال علوم اسلامی به غرب را بررسی کنید.ص۱۲۹ و۱۳۰

  ۳٫چهار نفر از مهمترین مترجمان آثار اسلامی به لاتین را با حوزه فعالیت هریک نام ببرید.ص۱۳۰ و۱۳۱

  ۴٫نخستین مرکز خاورشناسی در تمدن غرب در چه شهری وچه موقع به وجود آمد؟ توضیح دهید.ص۱۳۲

  ۵٫سه نمونه از تاثیر پزشکی اسلامی در تمدن غرب را شرح دهید.ص۱۳۳

  ۶٫بررسی کوتاهی از تاثیر دانش ریاضیات اسلامی در تمدن غرب به دست دهید. ص۱۳۴

  ۷٫چگونگی انتقال دانش ستاره شناسی اسلامی طی قرن دوازدهم میلادی را توضیح دهید. ص۱۳۵

  ۸٫چند نمونه از مهمترین دانسته های جغرافیای اسلامی که مورد استفاده تمدن غرب قرار گرفت را نام ببرید. ص۱۳۶ و۱۳۷

  ۹٫زمینه های انتقال علوم اسلامی به اروپا را بنویسید.ص۱۲۹

  ۱۰٫پیش از ظهور اسلام موسیقی اعراب تحت تاثیر موسیقی کدامیک از ملل بود؟ ص۱۴۲

  ۱۱٫چه عواملی باعث نفوذ معماری مسلمانان در مغرب زمین شد؟ص۱۴۴ و۱۴۵ و۱۴۶

  بخش هفتم سوالات کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی – دکتر علی اکبر ولایتی

  ۱٫به نظر شما مهمترین علت جنگهای صلیبی چیست؟—-

  ۲٫علل حمله مغول ها به ایران وجهان اسلام را تشریح وپیامدهای آن را توضیح دهید.ص۱۶۰و۱۶۱

  ۳٫اشتباهات عمده سلطان محمد خوارزم شاه در مقابله با مغولان راتوضیح دهید.ص۱۶۲

  ۴٫علل سقوط اندلس را از لحاظ داخلی بررسی کنید.ص۱۶۹ و۱۷۰

  ۵٫نحوه تهاجم فرهنگی مسیحیان در اندلس به چه صورت بوده است؟ص۱۷۱ و۱۷۲

  ۶٫استبداد از دیدگاه کواکبی به چه معناست؟وریشه های استبداد در جوامع شرقی چیست؟ص۱۴۹

  ۷٫جریان های تحجر در دنیای اسلام از دیدگاه شهید مطهری کدام اند؟ص۱۵۶ و۱۵۷

  ۸٫دنیاگرایی وتجمل چه پیامدهایی برای مسلمانان به دنبال آورد؟ص۱۵۴

  بخش هشتم سوالات کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی – دکتر علی اکبر ولایتی

  ۱٫نقش صفویان در احیای مجدد تمدن اسلامی را به اختصار تببین کنید.ص۱۸۱

  ۲٫علل گرایش شاه عباس به اقلیتهای نژادی در ارتش کدام است؟ص۱۸۴

  ۳٫در روابط خارجی صفویان عوامل تاثیرگذار کدام اند؟ص۱۷۸ و۱۷۹

  ۴٫علل پیروزی های عثمانی در دوره نخست ودوم تاریخ عثمانی را برشمارید.ص۱۸۹ و۱۹۰

  ۵٫مهم ترین دستاوردهای حکومت سلطان سلیم وسلطان سلیمان را مختصرا توضیح دهید.ص۱۹۱ و۱۹۲ و۱۹۳

  ۶٫چرا سلطان سلیمان،قانونی نامیده شد؟در این باره توضیح دهید.ص۱۹۳

  ۷٫وضعیت ادبیات ومعماری در دوره سلطان سلیمان را شرح دهید.ص۱۹۴

  ۸٫سهم ونقش گورکانیان در احیای مجدد فرهنگ وتمدن اسلامی را تبیین کنید.ص۱۹۴ ۱۹۵

  ۹٫سبک هندی وادبیات این دوره دارای چه ویژگیهایی است؟ص۱۹۹و۲۰۰

  بخش نهم سوالات کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی – دکتر علی اکبر ولایتی

  ۱٫مراحل مطالعات شرق شناسی را بیان کنید.ص۲۲۲

  ۲٫انتقادهای وارد بر شرق شناسی را به اختصار بیان کنید.ص۲۲۳ و۲۲۴

  ۳٫شرق شناسی چیست وبه مطالعه چه حوزه ای می پردازد؟ص۲۲۰ و۲۲۱

  ۴٫اهداف استعمار غرب از مهاجرت واسکان یهودیان در سرزمین فلسطین چه بوده است؟ص۲۲۸ و۲۲۹

  ۵٫نقش صهیونیسم به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه جهان اسلام چیست؟ ص۲۲۹ و۲۳۰

  ۶٫تاثیر استعمار کهنه را در اقتصاد وسیاست کشورهای مستعمره بررسی کنید.—-

  ۷٫منظور از وضعیت “نیمه استعماری”چیست؟این وضعیت در ایران چگونه به وجود آمد؟ ص۲۱۴

  ۸٫معنای لغوی واصلی استعمار راتوضیح ونظریه های مختلف در مورد علل پیدایش استعمار را بیان کنید.ص ۲۰۹ و۲۱۰ و۲۱۱

  ۹٫نحوه عملکرد صندوق بین المللی پول،شرکتهای فراملیتی در کشورهای جهان سوم را توضیح دهید.ص۲۱۸ و۲۱۹

  ۱۰٫جهانی شدن چیست؟ ودارای چه پیامدهای برای کشورهای جهان سوم است؟ص۲۱۹ و۲۲۰

  بخش دهم سوالات کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی – دکتر علی اکبر ولایتی

  ۱٫بیداری اسلامی در جهان عرب از آغاز تا به حال شامل چه گرایش هایی بوده است؟ویژگیهای هریک را به اختصار توضیح دهید.ص۲۳۷ الی۲۴۲

  ۲٫با استناد به اندیشه های متفکران هر گرایش،تاثیرپذیری هریک ازگرایش های بیداری اسلامی در جهان عرب از یکدیگر چگونه بوده است؟ص۲۳۷ الی ۲۴۲

  ۳٫نقش وتاثیر انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی بر بیداری اسلامی در جهان عرب را چگونه ارزیابی میکنید؟ص۲۴۳و۲۴۴

  ۴٫علل وزمینه های شکل گیری جنبش بیداری اسلامی در دوره قاجاریه را توضیح دهید.ص۲۴۴ الی۲۵۶

  ۵٫نقش علمای شیعه ایرانی مقیم نجف وسامرا در رهبری جنبش بیداری اسلامی در ایران چه نقشی داشته اند؟ص۲۵۱

  ۶٫تاسیس حوزه علمیه قم چه تاثیری در روند بیداری اسلامی واحیای تفکر دینی داشته است؟ ص۲۷۲ و۲۷۳

  ۷٫روشنفکران دینی در تقویت جنبش بیداری اسلامی چه نقشی داشته اند؟ص۲۶۵

  ۸٫امام خمینی در تکامل نهضت بیداری اسلامی در دو دهه ۵۰ و ۶۰ ش چه نقشی داشته اند؟ص۲۷۰ الی۲۷۳

  ۹٫شاخه اسلامی جنبش دانشجویی وسایر تشکل های سیاسی ومذهبی در جنبش بیداری اسلامی چه نقشی داشته اند؟ص۲۶۳و۲۶۴

  دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  اشتراک گذاری این مقاله

  اشتراک گذاری در facebook
  اشتراک گذاری در google
  اشتراک گذاری در twitter
  اشتراک گذاری در linkedin
  اشتراک گذاری در whatsapp

  اطلاعات مقاله

  کسب درآمد از اینترنت

  کسب درآمد از اینترنت با پاورپوینت

  کسب درآمد از اینترنت به صورت دائمی

  اگر آشنایی و مهارت کار با پاورپوینت را دارید این فرصت را از دست ندهید

  چه به صورت تمام وقت و چه به صورت پاره وقت ، کاملا منعطف اما تضمینی

  کافی است به لینک زیر مراجعه و همین امروز استارت کار خود را بزنید…

   کسب درآمد از اینترنت با پاورپوینت

  خرید پاورپوینت از شما

  خرید پاورپوینت از شما - پاورپوینت‌ های خود را بفروشید
  پاورپوینت های شما را خریداریم…

  فروش پاورپوینت های شما یکی از روش‌های درآمدزایی از فایل هایی است که زمانی ساخته‌اید و از آنها استفاده کرده اید.

  حالا می توانید از زحمتی که کشیده اید ، کسب درآمد کنید…

  جهت فروش پاورپوینت های خود به ما کافی است به لینک زیر مراجعه کنید…

  خرید پاورپوینت از شما

  فرصت خرید ویژه و مطمئن

  خرید ویژه پاورپوینت  

  پرداخت امن

  با توجه به اخذ SSL و تایید درگاه های پرداخت متصل به فروشگاه داده پردازان مدرن از جانب سیستم شاپرک، پرداخت امن را تجربه کنید.

   

  بازگشت بدون قید و شرط

  بازگشت بدون قید و شرط وجه پرداختی در صورتی که به هر دلیل فایل پاورپوینت به دست شما نرسد و یا موفق به دریافت آن نشوید، ما موظفیم تا حصول اطمینان از دریافت فایل خریداری شده در کنار شما باشیم…

   

  پشتیبانی فعال

  قبل ، در حین و پس از خرید ، در صورت نیاز به هر گونه پشتیبانی و راهنمایی با شماره تماس های اعلام شده در (تماس با ما) در کنار شما هستیم…

  عضویت در خبرنامه فروشگاه

  منتظر شگفتی های ما باشید…

  سری به این مطالب هم بزنید ...

  رشته های مهندسی

  رشته های مهندسی – تمام رشته ها + 10 رشته پر طرفدار مهندسی

  در این مقاله با معرفی انواع رشته های مهندسی با ما همراه باشید… در این صفحه سعی شده است لیستی از رشته های دانشگاهی گردآوری شود …

  ادامه مطلب

  مدیریت تب های محصولات ووکامرس در قالب وردپرسی

  حذف عنوان توضیحات در محتوای تب هنگامی که شما به صفحه محصول مراجعه می‌کنید، یک توضیح طولانی برای محصول را ندارید. در مقابل ممکن است …

  ادامه مطلب
  زمان پخش برنامه های نوروز ۱۴۰۰

  زمان پخش برنامه های نوروز ۱۴۰۰

  زمان پخش برنامه های نوروز ۱۴۰۰ – سریال های نوروز 1400 – ساعت پخش سریال های نوروز 1400 – تاریخ پخش سریال های نوروز ۱۴۰۰ …

  ادامه مطلب
  لوگو داده پردازان مدرن - پاورپوینت درجه یک

  پاورپوینت درجه یک : 1PPT.ir معرفی ، محصولات ، فروش

  پاورپوینت درجه یک : 1PPT.ir معرفی ، محصولات ، فروش داده پردازان مدرن مجموعه داده پردازان مدرن در سال 1398 تصمیم به راه اندازی فروشگاه …

  ادامه مطلب
  تکه شدن کلمات در پاورپوینت و ورد - شکسته شدن کلمات در پایان خط

  تکه شدن کلمات در پاورپوینت و ورد – شکسته شدن کلمات در پایان خط

  تکه شدن کلمات در پاورپوینت و ورد – شکسته شدن کلمات در پایان خط رفع مشکل شکسته شدن کلمات در انتهای خطوط متن پاورپوینت و …

  ادامه مطلب
  افزونه حذف تصاویر اضافی در وردپس

  افزونه حذف تصاویر اضافی در وردپس

  افزونه حذف تصاویر اضافی در وردپس پاک کردن سایز های اضافی تصاویر در وردپرس یکی از مشکلات وردپرس ایجاد فایل های کپی با سایزهای مختلف …

  ادامه مطلب
  شماره گذاری صفحات اول پایان نامه با حروف ابجد

  شماره گذاری صفحات اول پایان نامه با حروف ابجد

  شماره گذاری صفحات اول پایان نامه با حروف ابجد چگونه در یک سند word ،دو نوع شماره گذاری برای صفحات داشته باشیم؟ در اکثر پایان …

  ادامه مطلب
  گرایش های رشته مدیریت بازرگانی در دکتری

  گرایش های رشته مدیریت بازرگانی در دکتری

  گرایش های رشته مدیریت بازرگانی در دکتری : بر اساس دفترچه انتخاب رشته مطقع دکتری سازمان سنجش سال 1399 ، گرایش های قابل انتخاب به …

  ادامه مطلب