دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده بورس

فهرست
  برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید
  دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده بورس

  دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات

  شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار

  قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

  در اجرای بندهای ۱۱ و ۱۸ ماده ۷ و مادۀ ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

  مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی

  این دستورالعمل در ۳ فصل، ۲۱ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۰۳/۰۵/۸۶ به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

  .

  فصل اول

  تعاریف و اصطلاحات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

  مادۀ ۱- اصطلاحات و واژه‌هایی که در مادۀ ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به‌کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

  ناشر بورسی

  ۱-    ناشر بورسی: ناشری که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده باشد.

  ناشر غیر بورسی

  ۲-    ناشر غیر بورسی: ناشری که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده ولی در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته نشده است.

  ناشر بازار خارج از بورس

  ۳-    ناشر بازار خارج از بورس: ناشری که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده و در بازار خارج از بورس پذیرفته شده باشد.

  افشای اطلاعات

  ۴-    افشاء: ارسال اطلاعات به سازمان و انتشار عمومی و به‌موقع اطلاعات مطابق ضوابط این دستورالعمل می‌باشد.

  افشای فوری اطلاعات

  ۵-    افشای فوری: افشای اطلاعات به‌محض آگاهی ناشر، با رعایت شرایط این دستورالعمل است.

  ۶-  اطلاعات مهم: اطلاعاتی دربارۀ رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر که بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه‌گذاران تأثیر بااهمیت داشته باشد.

  ۷-  شایعه: اخباری حاکی از وجود اطلاعات مهمی است که بطور غیررسمی منتشر شده و توسط ناشر تائید یا تکذیب نشده است و احتمال می‌رود بر قیمت اوراق بهادار ناشر تأثیر بااهمیت داشته باشد.

  ۸-  مقررات: منظور قانون تجارت، قانون مالیات‌ها، قانون بازار اوراق بهادار، استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی، مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و سایر قوانین و ضوابط موضوعه در خصوص بازار اوراق بهادار و ناشر می‌باشد.

  ۹-     کنترل: توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن.

  ۱۰- فعالیت نامتعارف بازار: به هرگونه نوسان نامتعارف در قیمت یا حجم دادوستد اوراق بهادار ناشر اطلاق می‌شود.

  .

  فصل دوم

  کلیات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

  مادۀ ۲- ناشر موظف است اطلاعات موضوع این دستورالعمل را در مهلت مقرر، مطابق فرم‌های مورد نظر سازمان، بصورت الکترونیکی و یا کاغذی در سربرگ رسمی خود که به تأیید دارندگان امضای مجاز رسیده باشد، به سازمان ارسال و هم‌زمان به طرقی که سازمان تعیین می‌کند جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

  مادۀ ۳- سیستم‌های مالی و کنترل داخلی ناشر و همچنین مفاد و نحوه تنظیم گزارش‌های موضوع این دستورالعمل، باید مطابق مقررات باشد.

  مادۀ ۴- موارد، ضرورت‌ها و روش‌های افشاء که در این دستورالعمل تأکید شده است، حداقل الزامات در زمینه افشای اطلاعات می‌باشد. تعیین و تشخیص سایر اطلاعاتی که مهم است و باید افشای فوری شود، بر عهده ناشر است.

  مادۀ ۵- اطلاعات افشاشده از سوی ناشر باید قابل اتکا، به موقع و به دور از جانبداری باشد. اطلاعات دارای تأثیر منفی باید به همان سرعت و دقتی که اطلاعات دارای تأثیر مثبت منتشر می‌شود، افشا شود. اطلاعات مهم باید صریح، دقیق و تا حد امکان بصورت کمّی ارائه شود.

  مادۀ ۶- ارائۀ اطلاعات به تحلیل‌گران، روزنامه‌نگاران، سهامداران و سایرین نباید به صورت فردی و یا انتخابی باشد، مگر اینکه اطلاعات مزبور قبلاً با رعایت مفاد این دستورالعمل افشاء شده باشد.

  .

  فصل سوم

  موارد افشاء قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

  بخش اول:

  گزارش‌ها و صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای

  مادۀ ۷- ناشر بورسی مکلف است گزارش‌ها و صورت‌های مالی زیر را مطابق استانداردهای ملی و یا فرم‌هایی که توسط سازمان ارائه می‌شود، ظرف مهلت‌های مقرر تهیه و افشا نماید:

  ۱-  صورت‌های مالی سالانۀ حسابرسی شدۀ شرکت اصلی و تلفیقی گروه، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی.

  ۲-    گزارش هیئت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی.

  ۳-    اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۳، ۶ و ۹ ماهۀ حسابرسی نشده، حداکثر ۳۰ روز پس از پایان مقاطع سه ماهه.

  ۴-  صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه حسابرسی شده حداکثر ۶۰ روز بعد از پایان دوره ۶ ماهه و در مورد شرکت‌هایی که ملزم به تهیۀ صورت‌های مالی تلفیقی هستند، حداکثر ۷۵ روز پس از پایان دوره ۶ ماهه.

  ۵-  صورت‌های مالی سالانۀ حسابرسی نشده حداکثر ۶۰ روز پس از پایان سال مالی و در مورد شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند حداکثر ۹۰ روز پس از پایان سال مالی.

  ۶-   برنامه‌های آتی مدیریت و پیش‌بینی عملکرد سالانۀ شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداقل ۳۰ روز قبل از شروع سال مالی جدید و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداکثر ۲۰ روز پس از ارائه توسط ناشر.

  ۷-  پیش‌بینی عملکرد سالانۀ شرکت اصلی و تلفیقی گروه، بر اساس عملکرد واقعی۳، ۶ و ۹ ماهه حداکثر ۳۰ روز پس از پایان مقاطع سه ماهه و اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش‌بینی براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه حداکثر ۲۰ روز پس از ارائه آن توسط ناشر.

  ۸-  پیش‌بینی عملکرد حسابرسی شده در سایر مواردی که منجر به تغییر با اهمیت در پیش‌بینی عملکرد‌ می‌گردد، حداکثر ۲۰ روز پس از ارائۀ اطلاعات حسابرسی نشده توسط ناشر.

  ۹-    اطلاعات پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در پایان هر ماه حداکثر ۱۰ روز پس از پایان ماه.

  ۱۰-اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌های تحت کنترل:

  ۱-۱۰-  صورت‌های مالی سالانۀ حسابرسی شدۀ شرکت‌های تحت کنترل، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانۀ شرکت اصلی.

  ۲-۱۰-  صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه حسابرسی شدۀ شرکت‌های تحت کنترل، مطابق مهلت‌های مقرر در بند ۴ این ماده. در مورد شرکت‌های تحت کنترلی که ثبت‌شده نزد سازمان نیستند، به درخواست ناشر و در صورت تأیید سازمان، ارائۀ صورت‌های مالی حسابرسی نشده کفایت می‌کند.

  ۳-۱۰-  اطلاعات پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های تحت کنترلی که فعالیت اصلی آنها سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد، در مقاطع ۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه، حداکثر ۳۰ روز پس از پایان دوره سه ماهه.

  تبصرۀ ۱: ناشران غیربورسی فقط موظف به تهیه و افشای اطلاعات مورد نظر در بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ این ماده می‌باشند و افشای اطلاعات مندرج در سایر بندهای این ماده توسط آنها اختیاری است.

  تبصرۀ ۲: ناشران بازار خارج از بورس فقط موظف به افشای اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۹ و ۱۰ این ماده می‌باشند و افشای اطلاعات مندرج در سایر بندهای این ماده توسط آنها اختیاری است.

  تبصرۀ ۳: شرکت‌های واسطه‌گری مالی که عمدتاً به خرید و فروش اوراق بهادار می‌پردازند (با کد صنعت ۶۵-۹۹ مطابق استاندارد ISIC) از افشای اطلاعات مورد نظر در بند ۷ این ماده مستثنی می‌باشند.

  تبصرۀ ۴: زمان ارسال اطلاعات مندرج در بند ۹ این ماده، در خصوص ناشران بازار خارج از بورس در پایان هر دوره سه‌‌ماهه می‌باشد.

  تبصرۀ ۵: در صورتیکه گزارش‌ها و صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای موضوع این ماده قبل از مهلت مقرر در این ماده تهیه شده باشند، باید فوراً توسط ناشر افشا گردد.

  تبصرۀ ۶: حسابرسان معتمد سازمان موظفند پس از ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی توسط ناشر، حداکثر ظرف مهلت‌های مقرر در این دستورالعمل نسبت به ارائه اظهارنظر و صدور گزارش اقدام نمایند.

  بخش دوم: مجامع عمومی

  مادۀ ۸- ناشر موظف است زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج و مراتب را حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع افشا نماید. دستور جلسه مجامع عمومی باید صریح و واضح باشد. موضوعات مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت، باید مشخصاً در دستور جلسه قید شود و قابل طرح در بخش”سایر موارد”نمی‌باشد.

  مادۀ ۹- ناشر موظف است علاوه بر افشای فوری تصمیمات مجامع عمومی خود، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری مجامع عمومی، متنی از صورت‌جلسه مورد تأیید هیئت‌رئیسۀ مجمع را افشا نماید.

  مادۀ ۱۰- ناشر موظف است صورتجلسه مجامع عمومی را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه و نسخه‌ای از آن را حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت، افشا نماید.

  مادۀ ۱۱- در صورتی که افزایش سرمایه در اختیار هیئت مدیره بوده و دستور جلسه هیئت مدیره تصویب اجرای افزایش سرمایه باشد، ناشر موظف است حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه هیئت مدیره، مراتب را افشا و علاوه بر افشای فوری تصمیمات اتخاذ شده، حداکثر ظرف ۳ روز کاری پس از برگزاری مجمع، متن صورت‌جلسه مورد تایید اعضای هیات مدیره را افشا نماید.

  مادۀ ۱۲- ناشر موظف است جدول زمان‌بندی پرداخت سودنقدی پیشنهادی توسط هیئت مدیره را قبل از برگزاری مجمع‌ عمومی ‌عادی افشا نماید. در صورتی که مجمع عمومی عادی سود نقدی بیشتری را نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره تصویب نماید، جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی می‌بایست متناسب با آن اصلاح و حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ مجمع افشا گردد.

  بخش سوم: اطلاعات مهم

  مادۀ ۱۳- ناشر موظف به افشای فوری اطلاعات مهم می‌باشد. برخی از مصادیق اطلاعات مهم به شرح زیر است:

  الف – رویدادهای مؤثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد ناشر از قبیل:

  –        تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت ناشر.

  –        تغییر در نوع فعالیت اصلی ناشر.

  –     تحصیل یا واگذاری سهام سایر شرکت‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، که تأثیر بااهمیتی بر وضعیت عملکرد جاری یا آتی ناشر داشته باشد.

  –        برگزاری یا مشارکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های بااهمیت و نتیجه آن.

  –        تغییر در روش یا رویه حسابداری به‌همراه دلایل و آثار مالی ناشی از آن.

  –        تغییر در ترکیب اعضاء هیئت‌مدیره، تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییر مدیرعامل ناشر.

  –        انعقاد، انحلال یا هرگونه تغییرات اساسی قراردادهای مهم.

  –    دعاوی مهم مطروحه‌له یا علیه ناشر، ورود در دعاوی مهم یا جلب دعاوی مهم یا ارجاع اختلافات مهم به داوری و نیز اعلام نتیجه آرای قطعی دادگاهها و مراجع قانونی دیگر و نیز اعمال و وقایع مهم حقوقی که بر قیمت اوراق بهادار ناشر اثرگذار باشد.

  –        کشف ذخایر و منابع طبیعی یا کشف منابع قابل‌توجه توسط شرکت‌های تأمین‌کننده مواد اولیه ناشر.

  –        تولید محصولات جدید، ارائه خدمات جدید، دستیابی به منابع اولیه، فناوری، بازار فروش یا مشتریان جدید.

  –        تأیید، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت و امتیاز تجاری و انتقال، تحصیل، تغییر یا ابطال اسم یا علامت تجاری.

  –        مشخصات طرح‌های سرمایه‌گذاری و هرگونه تغییر بااهمیت در آن.

  –        توقف فعالیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده ناشر یا تغییر مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده ناشر.

  –        عدم توانایی در اجرای تعهدات و قراردادهای ناشر، اعلام ورشکستگی ناشر یا شرکت مادر آن.

  –        اعلام میزان سپرده بابت خسارات احتمالی طرح دعاوی یا جلوگیری از اجرای احکام.

  –        تصمیمات مجامع عمومی ناشر.

  ب – تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع مالی ناشر از قبیل:

  –        افزایش یا کاهش سرمایه ناشر یا شرکت‌های تحت کنترل.

  –        انتشار اوراق بهادار جدید.

  –        تغییر در سیاست تقسیم سود ناشر.

  –    عوامل تأثیرگذار در سایر اجزاء ساختار سرمایه از قبیل قراردادهای لیزینگ، تضمین یا ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی بااهمیت و تأمین مالی خارج از ترازنامه.

  –        استقراض یا بازپرداخت مبالغ قابل توجه در مقایسه با گردش عملیات مالی ناشر.

  ج – تغییر در ساختار مالکیت ناشر از قبیل:

  –        تغییر عمده در ساختار مالکیت ناشر به‌نحوی که کنترل شرکت تغییر یابد.

  –        تغییر در ساختار ناشر مانند ادغام، تحصیل و ترکیب.

  د – سایر اطلاعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه‌گذاران از قبیل:

  –        انتقال یا واگذاری ماشین‌آلات و تجهیزات به‌منظور تغییر ساختار ناشر.

  –        خرید یا فروش بااهمیت دارایی‌های ناشر.

  –        توثیق یا فک‌رهن بخش قابل توجهی از دارایی‌های ناشر.

  –        ایجاد یا منتفی شدن بدهی‌های احتمالی بااهمیت.

  –        تغییر بااهمیت در پیش‌بینی عملکرد ناشر یا برنامه‌های آتی مدیریت، به‌همراه دلایل مربوطه.

  –        افزایش یا کاهش بااهمیت درآمدها و هزینه‌های ناشر در آینده قابل‌پیش‌بینی به همراه دلایل مربوطه.

  –     ورود خسارت بااهمیت ناشی از رویدادهای طبیعی (آتش‌سوزی، سیل، زلزله و…) یا ورود خسارت به واسطه انجام فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی ناشر.

  –        تعدیلات سنواتی بااهمیت.

  –        درخواست برای خروج از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و دلایل آن.

  –    هرگونه رویداد و یا تغییر در شرکت‌های تحت کنترل که اثر با اهمیتی بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت مادر (اصلی) دارد.

  تبصره: ناشر موظف است تغییر بااهمیت در پیش‌بینی عملکرد شرکت یا برنامه‌های آتی مدیریت را به‌همراه دلایل مربوطه، بلافاصله افشا و گزارش مربوط را در فرم‌های تعیین‌شده حداکثر ظرف ۲ روز کاری بعد به سازمان ارائه نماید.

  مادۀ ۱۴- در صورت انتشار شایعه یا گزارشی که حاوی اطلاعات خلاف واقع و یا گمراه‌کننده و یا مستندات جعلی باشد، ناشر مکلف است، بلافاصله اطلاعات و توضیحات کافی در خصوص شایعه یا گزارش مزبور را به سازمان ارسال و برای اطلاع عموم افشا نماید.

  مادۀ ۱۵- ناشر می‌تواند در موارد زیر، اطلاعات مهم را با الزام به عدم افشا، با تأخیر (پس از رفع محدودیت‌های ذیل) افشا نماید:

  الف ـ افشای فوری موجب زیان یا عدم‌النفع بااهمیت برای ناشر شود.

  ب ـ ناشر در حال انجام مذاکره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد.

  ج ـ افشای فوری مزایای قابل توجهی برای شرکت‌های رقیب فراهم کند.

  د ـ موضوع مورد افشا پیوسته در حال تغییر باشد.

  تبصره: ناشر مکلف است پس از رفع محدودیت‌های فوق نسبت به افشای فوری اطلاعات اقدام نموده و دلایل استناد به هر یک از بندهای این ماده را به همراه مستندات لازم به سازمان اعلام نماید.

  ماده ۱۶- در صورتی که تأخیر در افشای اطلاعات موضوع ماده ۱۵ منجر به اشاعه اطلاعات مزبور یا دادوستد متکی به اطلاعات نهانی یا فعالیت نامتعارف بازار شود، ناشر مکلف به افشای فوری آن اطلاعات است.

  ماده ۱۷- به منظور جلوگیری از انتشار اطلاعات افشاء نشده موضوع ماده ۱۶، ناشر ملزم به رعایت موارد زیر است:

  الف ـ  دسترسی به اطلاعات مزبور محدود به مدیران و کارکنان ذیصلاح ناشر باشد و این اطلاعات صرفاً در رابطه با وظایف و مسئولیت اشخاص در اختیار آنها قرار گیرد.

   ب ـ در صورتی که لازم باشد اطلاعات مزبور در اختیار کارکنان، وکلا، حسابداران، حسابرسان، مشاوران مالی ناشر یا سایر اشخاص ذیصلاح قرار گیرد، نهانی‌بودن این اطلاعات و ممنوعیت استفاده شخصی از آن در دادوستد متکی به اطلاعات نهانی به آنها تأکید شود.

  تبصره: اشخاص مذکور در این ماده جزء مصادیق اشخاص دارنده اطلاعات نهانی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۶) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ محسوب می‌شوند.

  مادۀ ۱۸- کلیه ناشران موضوع این دستورالعمل موظفند سایر اطلاعات مورد درخواست سازمان را حسب مورد افشا نمایند.

  مادۀ ۱۹- سازمان می‌تواند مکاتبات فیمابین خود و ناشر را حسب مورد جهت اطلاع، به عموم اعلام نماید.

  ماده ۲۰- در صورت عدم رعایت هر یک از مواد این دستورالعمل، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و مقررات انضباطی مربوطه پیگیری می‌گردد.

  مادۀ ۲۱- این دستورالعمل یک ماه پس از تصویب هیئت مدیره سازمان لازم‌الاجرا می‌باشد.

  دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  اشتراک گذاری این مقاله

  اشتراک گذاری در facebook
  اشتراک گذاری در google
  اشتراک گذاری در twitter
  اشتراک گذاری در linkedin
  اشتراک گذاری در whatsapp

  اطلاعات مقاله

  کسب درآمد از اینترنت

  کسب درآمد از اینترنت با پاورپوینت

  کسب درآمد از اینترنت به صورت دائمی

  اگر آشنایی و مهارت کار با پاورپوینت را دارید این فرصت را از دست ندهید

  چه به صورت تمام وقت و چه به صورت پاره وقت ، کاملا منعطف اما تضمینی

  کافی است به لینک زیر مراجعه و همین امروز استارت کار خود را بزنید…

   کسب درآمد از اینترنت با پاورپوینت

  خرید پاورپوینت از شما

  خرید پاورپوینت از شما - پاورپوینت‌ های خود را بفروشید
  پاورپوینت های شما را خریداریم…

  فروش پاورپوینت های شما یکی از روش‌های درآمدزایی از فایل هایی است که زمانی ساخته‌اید و از آنها استفاده کرده اید.

  حالا می توانید از زحمتی که کشیده اید ، کسب درآمد کنید…

  جهت فروش پاورپوینت های خود به ما کافی است به لینک زیر مراجعه کنید…

  خرید پاورپوینت از شما

  فرصت خرید ویژه و مطمئن

  خرید ویژه پاورپوینت  

  پرداخت امن

  با توجه به اخذ SSL و تایید درگاه های پرداخت متصل به فروشگاه داده پردازان مدرن از جانب سیستم شاپرک، پرداخت امن را تجربه کنید.

   

  بازگشت بدون قید و شرط

  بازگشت بدون قید و شرط وجه پرداختی در صورتی که به هر دلیل فایل پاورپوینت به دست شما نرسد و یا موفق به دریافت آن نشوید، ما موظفیم تا حصول اطمینان از دریافت فایل خریداری شده در کنار شما باشیم…

   

  پشتیبانی فعال

  قبل ، در حین و پس از خرید ، در صورت نیاز به هر گونه پشتیبانی و راهنمایی با شماره تماس های اعلام شده در (تماس با ما) در کنار شما هستیم…

  عضویت در خبرنامه فروشگاه

  منتظر شگفتی های ما باشید…

  سری به این مطالب هم بزنید ...

  رشته های مهندسی

  رشته های مهندسی – تمام رشته ها + 10 رشته پر طرفدار مهندسی

  در این مقاله با معرفی انواع رشته های مهندسی با ما همراه باشید… در این صفحه سعی شده است لیستی از رشته های دانشگاهی گردآوری شود …

  ادامه مطلب

  مدیریت تب های محصولات ووکامرس در قالب وردپرسی

  حذف عنوان توضیحات در محتوای تب هنگامی که شما به صفحه محصول مراجعه می‌کنید، یک توضیح طولانی برای محصول را ندارید. در مقابل ممکن است …

  ادامه مطلب
  زمان پخش برنامه های نوروز ۱۴۰۰

  زمان پخش برنامه های نوروز ۱۴۰۰

  زمان پخش برنامه های نوروز ۱۴۰۰ – سریال های نوروز 1400 – ساعت پخش سریال های نوروز 1400 – تاریخ پخش سریال های نوروز ۱۴۰۰ …

  ادامه مطلب
  لوگو داده پردازان مدرن - پاورپوینت درجه یک

  پاورپوینت درجه یک : 1PPT.ir معرفی ، محصولات ، فروش

  پاورپوینت درجه یک : 1PPT.ir معرفی ، محصولات ، فروش داده پردازان مدرن مجموعه داده پردازان مدرن در سال 1398 تصمیم به راه اندازی فروشگاه …

  ادامه مطلب
  تکه شدن کلمات در پاورپوینت و ورد - شکسته شدن کلمات در پایان خط

  تکه شدن کلمات در پاورپوینت و ورد – شکسته شدن کلمات در پایان خط

  تکه شدن کلمات در پاورپوینت و ورد – شکسته شدن کلمات در پایان خط رفع مشکل شکسته شدن کلمات در انتهای خطوط متن پاورپوینت و …

  ادامه مطلب
  افزونه حذف تصاویر اضافی در وردپس

  افزونه حذف تصاویر اضافی در وردپس

  افزونه حذف تصاویر اضافی در وردپس پاک کردن سایز های اضافی تصاویر در وردپرس یکی از مشکلات وردپرس ایجاد فایل های کپی با سایزهای مختلف …

  ادامه مطلب
  شماره گذاری صفحات اول پایان نامه با حروف ابجد

  شماره گذاری صفحات اول پایان نامه با حروف ابجد

  شماره گذاری صفحات اول پایان نامه با حروف ابجد چگونه در یک سند word ،دو نوع شماره گذاری برای صفحات داشته باشیم؟ در اکثر پایان …

  ادامه مطلب
  گرایش های رشته مدیریت بازرگانی در دکتری

  گرایش های رشته مدیریت بازرگانی در دکتری

  گرایش های رشته مدیریت بازرگانی در دکتری : بر اساس دفترچه انتخاب رشته مطقع دکتری سازمان سنجش سال 1399 ، گرایش های قابل انتخاب به …

  ادامه مطلب