siteurl
  • تغییر آدرس سایت وردپرسی

    تا به حال برای شما پیش آمده که در تغییر آدرس سایت وردپرسی خود با مشکل روبرو شود؟ برای مثال قالب سایت نادر ...

    تا به حال برای شما پیش آمده که در تغییر آدرس سایت وردپرسی خود با مشکل روبرو شود؟ برای مثال قالب سایت نادرست نمایش داده شود و یا نمی توانید دیگر لاگین کنید. این مشکل به خاطر این است که وردپرس هنوز از آ ...

    بیشتر بخوانید