کد بسیار ساده برای نمایش و مخفی کردن قسمتی از صفحه وب