کدام مورد باعث کاهش در ارزش دفتری دارایی ها میشود ؟‌