چنانچه سهام عادی جدید، از محل سود انباشته منتشر گردد، کدام‌یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟