قوانین اصلی الگوی هارمونیک گارتلی صعودی و نزولی به شرح زیر است: