فیلم Lucy 2014
  • نگاهی بر فیلم Lucy 2014

    مفهوم کلیدی فیلم Lucy 2014 : جهالت موجب اغتشاش هست و نه دانش ... . انسان ها حدود ۱۰ درصد از توانای مغز خو ...

    مفهوم کلیدی فیلم Lucy 2014 : جهالت موجب اغتشاش هست و نه دانش ... . انسان ها حدود ۱۰ درصد از توانای مغز خود را استفاده می کنند. این فیلم بر اساس فرضیه های یک پروفسور دانشگاه ، نگاهی فوق العاده ، تاکید ...

    بیشتر بخوانید