طبق نکات بیان شده در مطلب، کدام‌یک از گزینه‌های زیر جزو 8 طرز فکر سازنده برای کسب ثروت نیست؟