اختیارات کدام مجمع برای تغییر اساسنامه محدود بوده و حق ایجاد تغییراتی که سبب محرومیت سهامداران از حقوق شناخته شده آنان شود را ندارد؟‌‌